HOME

> Liste des langues / language list
> Groupes de langues / Language groups
> Liste des consonnes / Consonant list

Les 0 systèmes (sur ) où le phonème �� est attesté :
Consonnes
(β)    b  bb  bbw  bv  bw  by  ɓ  ɓy  c  ç  ç̃    cc  ch    cw    ƈ  d      dd  dh  dj    dr    dw  dy  dz  dzh  dzw      ɖ  ɗ  ɗy  ð  ðð  f  ff  fh  fhw  fw  fy    ƒ  g  G  gb  gbr    gg  gh  gm  gn  Gw    gw  gy  ɠ  ɣ̃  ɣ  ɣʷ  ɣw  H    h      hw  hy  ħ  ɦ  Ĩ  j  jj  jw    ɟ  ʄ  k      kk  kkw  km  kp  kpr  kw    kx  kxʼ  ky    kʼw  kʼy  ƙ  ƙw  ƙy    l    l/r  lh  ll    lw  ly    ɬ  ɬw  ɬy  ɬʼ  ɭ  ɮ  ɮw  ɮy  ʎ    m  mb  mbv  mbw  md  mf    mm  mp  mpf  mv  mw  my    ɱ    n  nc  nd̪  nd  ndr  ndw  ndz  ndʒ    nɖɭ  ng  nG  ngb  ngbr  ngw  ngʷ  ngy  nh    nj  njw  nk  nkp  nkw  nm  nn  ns  nt  nts    nw  ny  nz        ɲ  ɲɲ  ɲw  ɳ  ŋ̦  ŋ  ŋm  ŋŋ  ŋw  ŋʷ  ŋy    p  pf    ph    pp  ppy  pw  py    ƥ  ɸ  q  qw        r  rh  rr  rw  ry    ɽ  ɾ  ʁ  s      sh  ss    sw  swy  sy    ʃ  ʃh  ʃw        t  tc  tcx  t̠ʰ  th      tɬʼ    tr  ts  tsh  tsɦ  tsw  tsx  tsʼ    tʃh  tʃx  tʃʼ  tt    tw  tx  txʼ  ty    t̠ʼ  ƭ  ʈ  ʈʈ  v    vm  vv  vw  vy  ʋ      w  ww  wy      x  xw    y        yw  yy    ƴ    z      ʒ  ʒh  ʔ  ʔʲ  ʔl  ʔw  ʔy  ˀm  ˀn  ʼ  ʼm  ʕ  ǀ  ǂ  β  θ  θh  λ  µ  χ 

© Guillaume Segerer 2007-2011