HOME

> Liste des langues / language list
> Groupes de langues / Language groups
> Liste des consonnes / Consonant list

Les 34 systèmes (sur ) où le phonème nz est attesté :
1.  ali
2.  bagiro (furu)
3.  baka
4.  bata
5.  beembe
6.  bofi
7.  bole
8.  daffo
9.  eloyi
10.  gbanu
11.  gbanziri
12.  gbaya ’biyanda
13.  gbaya ’buli
14.  gbaya mbodomo
15.  gula koto
16.  horom
17.  karang
18.  laari
19.  logo
20.  ma
21.  manza (2 sources)
22.  mbati
23.  mbosi
24.  mbum
25.  ngbaka
26.  ngiti
27.  nzakara
28.  sango
29.  teke sud
30.  uldeme (wuzlam)
31.  wandji
32.  yakoma
33.  yulu
34.  zodi (dott)
Consonnes
(β)    b  bb  bbw  bv  bw  by  ɓ  ɓy    c  ç  ç̃  cc  ch    cw    ƈ      d  dd  dh  dj    dr    dw  dy  dz  dzh  dzw      ɖ  ɗ  ɗy  ð  ðð  f  ff  fh  fhw  fw  fy    ƒ  G  g  gb  gbr    gg  gh  gm  gn  gw  Gw    gy  ɠ  ɣ  ɣ̃  ɣʷ  ɣw  h  H        hw  hy  ħ  ɦ  Ĩ  j  jj  jw    ɟ  ʄ  k      kk  kkw  km  kp  kpr    kw  kx  kxʼ  ky    kʼw  kʼy  ƙ  ƙw  ƙy  l      l/r  lh  ll    lw  ly    ɬ  ɬw  ɬy  ɬʼ  ɭ  ɮ  ɮw  ɮy  ʎ    m  mb  mbv  mbw  md  mf    mm  mp  mpf  mv  mw  my    ɱ    n  nc  nd̪  nd  ndr  ndw  ndz  ndʒ    nɖɭ  ng  nG  ngb  ngbr  ngʷ  ngw  ngy  nh    nj  njw  nk  nkp  nkw  nm  nn  ns  nt  nts    nw  ny  nz        ɲ  ɲɲ  ɲw  ɳ  ŋ  ŋ̦  ŋm  ŋŋ  ŋw  ŋʷ  ŋy    p  pf  ph      pp  ppy  pw  py    ƥ  ɸ  q  qw        r  rh  rr  rw  ry    ɽ  ɾ  ʁ  s      sh  ss    sw  swy  sy    ʃ  ʃh  ʃw    t      tc  tcx  th    t̠ʰ    tɬʼ    tr  ts  tsh  tsɦ  tsw  tsx  tsʼ    tʃh  tʃx  tʃʼ  tt    tw  tx  txʼ  ty    t̠ʼ  ƭ  ʈ  ʈʈ    v  vm  vv  vw  vy  ʋ  w      ww  wy      x    xw    y      yw  yy    ƴ  z        ʒ  ʒh  ʔ  ʔʲ  ʔl  ʔw  ʔy  ˀm  ˀn  ʼ  ʼm  ʕ  ǀ  ǂ  β  θ  θh  λ  µ  χ 

© Guillaume Segerer 2007-2011