HOME

Liste des langues / Language list
Groupes de langues / Language groups

Liste des consonnes attestées / List of attested consonants

1.  t (442)
2.  k (440)
3.  m (434)
4.  n (431)
5.  b (427)
6.  s (425)
7.  d (417)
8.  w (406)
9.  y (403)
10.  p (391)
11.  g (391)
12.  l (391)
13.  f (373)
14.  ɲ (332)
15.  ŋ (318)
16.  j (310)
17.  c (301)
18.  h (274)
19.  r (265)
20.  z (242)
21.  v (224)
22.  kp (207)
23.  gb (196)
24.  ɓ (141)
25.  nd (128)
26.  ng (127)
27.  ʃ (126)
28.  mb (126)
29.  ʔ (125)
30.  ɗ (124)
31.  nj (72)
32.  ɣ (71)
33.  ŋm (57)
34.  kw (57)
35.  ngb (54)
36.  x (53)
37.  ʒ (50)
38.  ts (47)
39.  gw (46)
40.  nz (35)
41.  dz (32)
42.  ŋw (30)
43.  β (26)
44.  mv (25)
45.  ƒ (21)
46.  ʋ (20)
47.   (19)
48.  ɬ (18)
49.  ƴ (17)
50.  nt (17)
51.   (17)
52.  mp (16)
53.  pf (15)
54.  nk (15)
55.   (15)
56.  q (15)
57.  l/r (14)
58.  hw (14)
59.  θ (14)
60.  ɖ (14)
61.  ɮ (13)
62.  xw (12)
63.  ʈ (11)
64.  by (11)
65.  ɸ (11)
66.  ʕ (11)
67.  ngw (11)
68.   (11)
69.  py (10)
70.   (10)
71.  ħ (10)
72.   (10)
73.  bw (10)
74.  ndz (9)
75.  ky (9)
76.  ð (8)
77.  ç (8)
78.  nc (8)
79.  bv (8)
80.  sw (8)
81.   (8)
82.  th (8)
83.  ɦ (8)
84.  ph (7)
85.  ɠ (7)
86.  ns (7)
87.  gy (7)
88.  fw (7)
89.  mf (6)
90.  pw (6)
91.  mw (6)
92.  ɣw (6)
93.   (6)
94.  nn (5)
95.  kh (5)
96.   (5)
97.   (5)
98.  lw (5)
99.  tw (5)
100.  ɽ (5)
101.  fy (5)
102.  my (5)
103.   (5)
104.  µ (5)
105.  mm (5)
106.   (5)
107.   (5)
108.   (4)
109.   (4)
110.  ƥ (4)
111.   (4)
112.  nw (4)
113.  kk (4)
114.  qw (4)
115.  cw (4)
116.  pp (4)
117.   (4)
118.  mbw (4)
119.  ƭ (4)
120.  jw (4)
121.  ngy (4)
122.  ʄ (4)
123.  tt (4)
124.  rw (4)
125.  ƈ (4)
126.  ry (4)
127.  dw (4)
128.   (4)
129.  yy (4)
130.  kʼw (4)
131.  ŋʷ (4)
132.  ɳ (3)
133.  ɣ̃ (3)
134.  ny (3)
135.  ŋŋ (3)
136.  tsʼ (3)
137.  ll (3)
138.   (3)
139.  ch (3)
140.  ww (3)
141.  ty (3)
142.  ɣʷ (3)
143.  yw (3)
144.  ɲɲ (3)
145.  χ (3)
146.  dd (3)
147.  ɭ (3)
148.  cc (3)
149.   (3)
150.  rr (3)
151.  dy (3)
152.   (3)
153.  gg (3)
154.   (3)
155.  ngʷ (2)
156.  hy (2)
157.  Ĩ (2)
158.  njw (2)
159.  bb (2)
160.  ɬw (2)
161.  ʁ (2)
162.   (2)
163.   (2)
164.  jj (2)
165.   (2)
166.   (2)
167.   (2)
168.  ly (2)
169.  swy (2)
170.  km (2)
171.  vw (2)
172.   (2)
173.  nh (2)
174.  ʔw (2)
175.  ƙ (2)
176.   (2)
177.  ɬy (2)
178.  ɾ (2)
179.   (2)
180.  nd̪ (2)
181.  ʔʷ (2)
182.  ndw (2)
183.   (2)
184.  ɱ (2)
185.  nts (2)
186.  kxʼ (2)
187.   (1)
188.   (1)
189.   (1)
190.   (1)
191.   (1)
192.  ɮw (1)
193.   (1)
194.  tc (1)
195.  tsx (1)
196.  vv (1)
197.   (1)
198.   (1)
199.  sy (1)
200.  bbw (1)
201.  ʃw (1)
202.  ppy (1)
203.   (1)
204.  sh (1)
205.   (1)
206.  ˀn (1)
207.   (1)
208.  dh (1)
209.  kpr (1)
210.  rh (1)
211.  tx (1)
212.  ʼ (1)
213.  ǂ (1)
214.  t̠ʼ (1)
215.  ƙy (1)
216.  ç̃ (1)
217.   (1)
218.  ɗy (1)
219.  dr (1)
220.   (1)
221.  ʼm (1)
222.  ʃh (1)
223.   (1)
224.  D (1)
225.  ʔy (1)
226.  ndʒ (1)
227.   (1)
228.  kx (1)
229.  tʃʼ (1)
230.   (1)
231.  nG (1)
232.   (1)
233.  fh (1)
234.  gh (1)
235.   (1)
236.  mpf (1)
237.  dj (1)
238.  tsh (1)
239.  ðð (1)
240.   (1)
241.  H (1)
242.   (1)
243.  ff (1)
244.   (1)
245.   (1)
246.  ɬʼ (1)
247.  ʔʲ (1)
248.   (1)
249.  vy (1)
250.  nkw (1)
251.  tsw (1)
252.  gbr (1)
253.  ɲw (1)
254.   (1)
255.  txʼ (1)
256.  gn (1)
257.  λ (1)
258.   (1)
259.  ndr (1)
260.   (1)
261.   (1)
262.   (1)
263.  ʒh (1)
264.  G (1)
265.   (1)
266.   (1)
267.   (1)
268.  ɟ (1)
269.  kʼy (1)
270.   (1)
271.  tʃx (1)
272.  md (1)
273.   (1)
274.  ŋy (1)
275.  nm (1)
276.  gm (1)
277.  mbv (1)
278.  vm (1)
279.  tcx (1)
280.  tsɦ (1)
281.   (1)
282.  (β) (1)
283.   (1)
284.  wy (1)
285.   (1)
286.  ɮy (1)
287.  ss (1)
288.   (1)
289.   (1)
290.  tɬʼ (1)
291.   (1)
292.   (1)
293.   (1)
294.   (1)
295.   (1)
296.  kkw (1)
297.  dzw (1)
298.  ngbr (1)
299.  ʎ (1)
300.   (1)
301.   (1)
302.  ʔl (1)
303.  ˀm (1)
304.   (1)
305.  ƙw (1)
306.  lh (1)
307.   (1)
308.  ŋ̦ (1)
309.  Gw (1)
310.  ǀ (1)
311.  t̠ʰ (1)
312.   (1)
313.  ʈʈ (1)
314.  ɓy (1)
315.  tr (1)
316.  θh (1)
317.   (1)
318.  tʃh (1)
319.  B (1)
320.   (1)
321.  nɖɭ (1)
322.  fhw (1)
323.  nkp (1)
324.  dzh (1)

HOME

© Guillaume Segerer 2007-2011