HOME

Liste des langues / Language list
Groupes de langues / Language groups

Liste des consonnes attestées / List of attested consonants

1.  t (442)
2.  k (440)
3.  m (434)
4.  n (431)
5.  b (427)
6.  s (425)
7.  d (417)
8.  w (406)
9.  y (403)
10.  p (391)
11.  g (391)
12.  l (391)
13.  f (373)
14.  ɲ (332)
15.  ŋ (318)
16.  j (310)
17.  c (301)
18.  h (274)
19.  r (265)
20.  z (242)
21.  v (224)
22.  kp (207)
23.  gb (196)
24.  ɓ (141)
25.  nd (128)
26.  ng (127)
27.  ʃ (126)
28.  mb (126)
29.  ʔ (125)
30.  ɗ (124)
31.  nj (72)
32.  ɣ (71)
33.  ŋm (57)
34.  kw (57)
35.  ngb (54)
36.  x (53)
37.  ʒ (50)
38.  ts (47)
39.  gw (46)
40.  nz (35)
41.  dz (32)
42.  ŋw (30)
43.  β (26)
44.  mv (25)
45.  ƒ (21)
46.  ʋ (20)
47.   (19)
48.  ɬ (18)
49.  ƴ (17)
50.  nt (17)
51.   (17)
52.  mp (16)
53.  q (15)
54.  pf (15)
55.  nk (15)
56.   (15)
57.  l/r (14)
58.  hw (14)
59.  θ (14)
60.  ɖ (14)
61.  ɮ (13)
62.  xw (12)
63.  ʕ (11)
64.  ngw (11)
65.   (11)
66.  ʈ (11)
67.  by (11)
68.  ɸ (11)
69.  bw (10)
70.  py (10)
71.   (10)
72.  ħ (10)
73.   (10)
74.  ky (9)
75.  ndz (9)
76.  sw (8)
77.   (8)
78.  th (8)
79.  ɦ (8)
80.  ð (8)
81.  ç (8)
82.  nc (8)
83.  bv (8)
84.  ph (7)
85.  ɠ (7)
86.  ns (7)
87.  gy (7)
88.  fw (7)
89.  mf (6)
90.  pw (6)
91.  mw (6)
92.  ɣw (6)
93.   (6)
94.  µ (5)
95.  mm (5)
96.   (5)
97.   (5)
98.  nn (5)
99.  kh (5)
100.   (5)
101.   (5)
102.  lw (5)
103.  tw (5)
104.  ɽ (5)
105.  fy (5)
106.  my (5)
107.   (5)
108.  ry (4)
109.  dw (4)
110.   (4)
111.  yy (4)
112.  kʼw (4)
113.  ŋʷ (4)
114.   (4)
115.  ƥ (4)
116.   (4)
117.   (4)
118.  nw (4)
119.  kk (4)
120.  qw (4)
121.  cw (4)
122.  pp (4)
123.  mbw (4)
124.  ƭ (4)
125.   (4)
126.  jw (4)
127.  ngy (4)
128.  tt (4)
129.  ʄ (4)
130.  rw (4)
131.  ƈ (4)
132.  ɭ (3)
133.  cc (3)
134.   (3)
135.  rr (3)
136.  dy (3)
137.   (3)
138.  gg (3)
139.   (3)
140.  ɳ (3)
141.  ɣ̃ (3)
142.  ny (3)
143.  ŋŋ (3)
144.  tsʼ (3)
145.  ll (3)
146.  ch (3)
147.   (3)
148.  ww (3)
149.  ty (3)
150.  yw (3)
151.  ɲɲ (3)
152.  ɣʷ (3)
153.  dd (3)
154.  χ (3)
155.  ndw (2)
156.  ɱ (2)
157.  nts (2)
158.  kxʼ (2)
159.   (2)
160.  hy (2)
161.  ngʷ (2)
162.  Ĩ (2)
163.  njw (2)
164.  bb (2)
165.  ɬw (2)
166.  ʁ (2)
167.   (2)
168.   (2)
169.  jj (2)
170.   (2)
171.   (2)
172.   (2)
173.  ly (2)
174.  swy (2)
175.  km (2)
176.  vw (2)
177.   (2)
178.  nh (2)
179.  ʔw (2)
180.  ƙ (2)
181.   (2)
182.  ɬy (2)
183.  ɾ (2)
184.  nd̪ (2)
185.   (2)
186.  ʔʷ (2)
187.   (1)
188.   (1)
189.  kkw (1)
190.  dzw (1)
191.  ngbr (1)
192.  ʎ (1)
193.   (1)
194.   (1)
195.   (1)
196.   (1)
197.   (1)
198.  ƙw (1)
199.  lh (1)
200.   (1)
201.  ŋ̦ (1)
202.  ʔl (1)
203.  ˀm (1)
204.   (1)
205.   (1)
206.  ʈʈ (1)
207.  ɓy (1)
208.  tr (1)
209.  θh (1)
210.   (1)
211.  tʃh (1)
212.  Gw (1)
213.  ǀ (1)
214.  t̠ʰ (1)
215.   (1)
216.  nɖɭ (1)
217.  fhw (1)
218.  nkp (1)
219.  dzh (1)
220.  B (1)
221.   (1)
222.   (1)
223.  ɮw (1)
224.   (1)
225.  tc (1)
226.  tsx (1)
227.   (1)
228.   (1)
229.   (1)
230.   (1)
231.  sy (1)
232.  bbw (1)
233.  ʃw (1)
234.  ppy (1)
235.   (1)
236.  sh (1)
237.  vv (1)
238.   (1)
239.  dh (1)
240.  kpr (1)
241.  rh (1)
242.  tx (1)
243.  ʼ (1)
244.   (1)
245.  ˀn (1)
246.   (1)
247.  ƙy (1)
248.  ç̃ (1)
249.   (1)
250.  ɗy (1)
251.  dr (1)
252.   (1)
253.  ʼm (1)
254.  ʃh (1)
255.  ǂ (1)
256.  t̠ʼ (1)
257.  ʔy (1)
258.  ndʒ (1)
259.   (1)
260.  kx (1)
261.  tʃʼ (1)
262.   (1)
263.  D (1)
264.   (1)
265.  fh (1)
266.  gh (1)
267.   (1)
268.  mpf (1)
269.  dj (1)
270.  tsh (1)
271.   (1)
272.  nG (1)
273.  H (1)
274.   (1)
275.  ff (1)
276.   (1)
277.   (1)
278.  ðð (1)
279.   (1)
280.  vy (1)
281.  nkw (1)
282.  tsw (1)
283.  gbr (1)
284.  ɲw (1)
285.   (1)
286.  txʼ (1)
287.  ɬʼ (1)
288.  ʔʲ (1)
289.   (1)
290.  ndr (1)
291.   (1)
292.   (1)
293.   (1)
294.  ʒh (1)
295.  gn (1)
296.  λ (1)
297.   (1)
298.   (1)
299.   (1)
300.  ɟ (1)
301.  kʼy (1)
302.   (1)
303.  tʃx (1)
304.  G (1)
305.   (1)
306.   (1)
307.  ŋy (1)
308.  nm (1)
309.  gm (1)
310.  mbv (1)
311.  vm (1)
312.  tcx (1)
313.  tsɦ (1)
314.  md (1)
315.  (β) (1)
316.   (1)
317.  wy (1)
318.   (1)
319.  ɮy (1)
320.  ss (1)
321.   (1)
322.   (1)
323.  tɬʼ (1)
324.   (1)

HOME

© Guillaume Segerer 2007-2011