HOME

> Liste des langues / language list
> Groupes de langues / Language groups
> Liste des consonnes / Consonant list

Les 20 systèmes (sur ) où le phonème ƒ est attesté :
1.  avokaya
2.  bangandu
3.  basari (2 sources)
4.  bedik
5.  bidiya (bidiyo)
6.  daju (Dar Sila)
7.  dangaleat
8.  ega
9.  konyagi
10.  laal
11.  lendu
12.  mangbetu
13.  mbato
14.  migaama
15.  mokilko (mukulu)
16.  ndut
17.  ngiti
18.  palor
19.  sereer
20.  yulu
Consonnes
(β)    b  bb  bbw  bv  bw  by  ɓ  ɓy  c  ç  ç̃    cc  ch    cw    ƈ    d    dd  dh  dj    dr    dw  dy  dz  dzh  dzw      ɖ  ɗ  ɗy  ð  ðð  f  ff  fh  fhw  fw  fy    ƒ  g  G  gb  gbr    gg  gh  gm  gn  Gw    gw  gy  ɠ  ɣ  ɣ̃  ɣʷ  ɣw  h  H        hw  hy  ħ  ɦ  Ĩ  j  jj  jw    ɟ  ʄ  k      kk  kkw  km  kp  kpr    kw  kx  kxʼ  ky    kʼw  kʼy  ƙ  ƙw  ƙy      l  l/r  lh  ll    lw  ly    ɬ  ɬw  ɬy  ɬʼ  ɭ  ɮ  ɮw  ɮy  ʎ    m  mb  mbv  mbw  md  mf    mm  mp  mpf  mv  mw  my    ɱ    n  nc  nd̪  nd  ndr  ndw  ndz  ndʒ    nɖɭ  ng  nG  ngb  ngbr  ngʷ  ngw  ngy  nh    nj  njw  nk  nkp  nkw  nm  nn  ns  nt  nts    nw  ny  nz        ɲ  ɲɲ  ɲw  ɳ  ŋ  ŋ̦  ŋm  ŋŋ  ŋw  ŋʷ  ŋy    p  pf  ph      pp  ppy  pw  py    ƥ  ɸ  q  qw        r  rh  rr  rw  ry    ɽ  ɾ  ʁ  s      sh  ss    sw  swy  sy    ʃ  ʃh  ʃw  t        tc  tcx  th    t̠ʰ    tɬʼ    tr  ts  tsh  tsɦ  tsw  tsx  tsʼ    tʃh  tʃx  tʃʼ  tt    tw  tx  txʼ  ty    t̠ʼ  ƭ  ʈ  ʈʈ  v    vm  vv  vw  vy  ʋ      w  ww  wy      x  xw      y      yw  yy    ƴ  z        ʒ  ʒh  ʔ  ʔʲ  ʔl  ʔw  ʔy  ˀm  ˀn  ʼ  ʼm  ʕ  ǀ  ǂ  β  θ  θh  λ  µ  χ 

© Guillaume Segerer 2007-2011